Algemene Voorwaarden (business)

Algemeen:
1.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de hierna genoemde voorwaarden van toepassing op alle offertes, prijslijsten, en andersoortige overeenkomsten met Nicoline van Boven, juweelontwerpster, welke statutair gevestigd is te Kapelle.

1.2
Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3
Nicoline van Boven, juweelontwerpster is een goud- en zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt Nicoline van Boven, juweelontwerpster zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal voor de zakelijke markt.

1.4
Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De totstandkoming van de overeenkomst:
2.1
De overeenkomst tussen Nicoline van Boven, juweelontwerpster en een zakelijke opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Nicoline van Boven, juweelontwerpster, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Nicoline van Boven, juweelontwerpster aan de opdrachtgever om een aanbod te doen.

2.2
Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging. Een door Nicoline van Boven, juweelontwerpster verzonden factuur of pakbon wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de dienstverleningsovereenkomst die de op de factuur of pakbon beschreven verrichtingen c.q. zaken omvat.

2.3
Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van Nicoline van Boven, juweelontwerpster binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle werknemers en medewerkers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.

Vaststelling van de prijs:
3.1
De tussen Nicoline van Boven, juweelontwerpster en de opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn richtprijzen en of vanaf prijzen, daar een groot deel van de geleverde diensten uniek zijn en in die hoedanigheid niet in eenheidsprijzen zijn te vatten

3.2
De overeengekomen richt-, en of vanaf prijzen zijn gebaseerd op basis van fournituur en materiaal prijzen, loonkosten en andere prijsbepalende bedrijfskosten.

3.3
Van de tussen Nicoline van Boven, juweelontwerpster en de opdrachtgever overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de opdrachtgever, indien Nicoline van Boven, juweelontwerpster nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Betalingsverplichtingen:
4.1
Betaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden of bij ophalen of vóór verzending. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden. Bij een sieraad in opdracht wordt ter bevestiging een voorschot gerekend van 50% vooraf en 50% bij ophalen of vóór verzenden. Een offerte is 7 dagen geldig i.v.m. de wisselende goudkoers. Nicoline van Boven, juweelontwerpster behoud zich echter het recht voor om indien zij dit wenselijk acht aan bepaalde opdrachtgevers slechts te leveren met in achtneming van een kortere betalingstermijn of onder rembours, Indien enig opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Nicoline van Boven, juweelontwerpster een retentierecht met betrekking tot de vervaardigde of gerepareerde sieraden. Dit retentie recht vervalt onmiddellijk zodra de opdrachtgever de kosten van de opdracht alsmede eventuele in navolgend artikel te noemen rente en kosten heeft voldaan.

4.2
Kortingen voor contante of vervroegde betaling worden niet verleend.
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Nicoline van Boven, juweelontwerpster heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten, zoals omschreven in artikel 4.1. Tevens kan Nicoline van Boven, juweelontwerpster, zonder ingebrekestelling, aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de opdrachtgever, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Nicoline van Boven, juweelontwerpster de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.3
Nicoline van Boven, juweelontwerpster is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht betrekking heeft, bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Nicoline van Boven, juweelontwerpster dient in dit verband tussentijds aan de opdrachtgever te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Nicoline van Boven, juweelontwerpster, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Intellectuele eigendommen:
5.1
De door Nicoline van Boven, juweelontwerpster vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Nicoline van Boven, juweelontwerpster ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Nicoline van Boven, juweelontwerpster, niet toegestaan.

Leveringsverplichtingen:
6.1
Levering door Nicoline van Boven, juweelontwerpster vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de opdrachtgever of de zaak in de macht van de opdrachtgever wordt gesteld.

6.2
Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3
Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de opdrachtgever Nicoline van Boven, juweelontwerpster in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4
Indien Nicoline van Boven, juweelontwerpster niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5
Nicoline van Boven, juweelontwerpster is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de opdrachtgever niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:
7.1
Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de opdrachtgever aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Nicoline van Boven, juweelontwerpster kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de opdrachtgever Nicoline van Boven, juweelontwerpster niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.
Nicoline van Boven, juweelontwerpster zal in die gevallen, waarvan in alle redelijkheid niet van haar opdrachtgever verlangd kan worden dat opdrachtgever gezien zijn eigen vaktechnische achtergrond op de hoogte moet zijn van de specifieke risico’s, niet nalaten eerst het hiervoor omschreven risico mondeling aan de opdrachtgever voor te leggen alvorens tot dienstverlening over te gaan.

7.2
Bij het in bewaring geven van een zaak zal Nicoline van Boven, juweelontwerpster de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van Nicoline van Boven, juweelontwerpsterr komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3
De te leveren zaken en gerepareerde zaken en zullen door Nicoline van Boven, juweelontwerpster tegen schade tijdens transport worden verzekerd. Op aanvraag zal Nicoline van Boven, juweelontwerpster mededeling doen betreffende de verzekeringsvoorwaarden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken ontstaat, waardoor onder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering voor zover deze niet door de verzekering van Nicoline van Boven, juweelontwerpster wordt gedekt. De aansprakelijkheid van Nicoline van Boven, juweelontwerpster t.a.v. verlies of schade aan de zaken is nadrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Nicoline van Boven, juweelontwerpster wordt uitgekeerd. Elke vordering van de opdrachtgever op Nicoline van Boven, juweelontwerpster ter zake van bedoelde schade is eerst opeisbaar indien door Nicoline van Boven, juweelontwerpster de betaling van de verzekeraar is ontvangen.

7.4
In geval Nicoline van Boven, juweelontwerpster diensten verleent, zoals het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: wanneer door of namens Nicoline van Boven, juweelontwerpster adviezen worden gegeven, kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart Nicoline van Boven, juweelontwerpster voor alle aanspraken, welke derden in verband met deze adviezen tegen Nicoline van Boven, juweelontwerpster mochten instellen. Ook voor het niet geven van adviezen waarin de opdrachtgever meent dat wel geadviseerd had moeten worden, neemt Nicoline van Boven, juweelontwerpster geen aansprakelijkheid op zich.

Klachten, gebreken en garantie:
8.1
De opdrachtgever heeft de verplichting bij ontvangst van de gerepareerde of geleverde zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de opdrachtgever van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 werkdagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, gemotiveerd aan Nicoline van Boven, juweelontwerpster mede te delen.

8.2
Daar reparaties meesttijds gedragen zaken betreffen, kan alleen garantie worden verleend op het gerepareerde onderdeel. Opdrachtgever dient zelf bij aanname van zaken van consumenten te controleren in hoeverre garantie kan worden verleend. Wanneer opdrachtgever advies vraagt betreffende slijtage van een bepaalde zaak, zal indien mogelijk prijsopgave worden gedaan van volledige revisie. Wanneer deze niet mag worden uitgevoerd aanvaard Nicoline van Boven, juweelontwerpster geen enkele aanspraak op garantie betreffende de deels gerepareerde zaak.

8.3
Bij een klacht, het geval van vermeende garantie of ingebrekestelling dient Nicoline van Boven, juweelontwerpster te allen tijde van de opdrachtgever, de originele reparatieopdracht ter hand gesteld te krijgen en tevens moet zij de gelegenheid te krijgen de klacht naar behoren te corrigeren, daar zij anders geen aansprakelijkheid jegens welke schade dan ook aanvaard.

8.4
De opdrachtgever dient Nicoline van Boven, juweelontwerpster schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Nicoline van Boven, juweelontwerpster niet binnen 14 werkdagen overgaat tot herstel van de zaak is de opdrachtgever gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Nicoline van Boven, juweelontwerpster te verhalen.

8.5
Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever jegens Nicoline van Boven, juweelontwerpster met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.6
Nicoline van Boven, juweelontwerpster garandeert de deugdelijkheid van de geleverde dienst en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1 tot en met artikel 8.3.

8.7
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door eigenaar c.q. gebruiker van gebruiks- en onderhoudsvoor-schriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Nicoline Goud- en Zilveratelier ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

8.8
Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nicoline van Boven, juweelontwerpster tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8.9
Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Nicoline van Boven, juweelontwerpster, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Nicoline van Boven, juweelontwerpster zonder dat zij tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van de opdrachtgever om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.
Onder overmacht wordt in deze verstaan elke omstandigheid van de wil van Nicoline van Boven, juweelontwerpster onafhankelijk, waardoor van Nicoline van Boven, juweelontwerpster redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden dat de overeenkomst wordt nagekomen dan wel tijdig wordt nagekomen, daaronder in elk geval begrepen brand en/of storing in de energie toevoer in het bedrijf van Nicoline van Boven, juweelontwerpster, transportmoeilijkheden, werkstaking, werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, revolutie, oorlogsgevaar en verder alle andere denkbare omstandigheden waarin in alle redelijkheid en billijkheid niet van Nicoline van Boven, juweelontwerpster mag worden verwacht dat zij haar overeenkomsten uitvoert dan wel binnen de gebruikelijke termijnen uitvoert.

Forumkeuze en rechtskeuze:
9.1
Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin Nicoline van Boven, juweelontwerpster zich bevindt.

9.2
Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

Algemene voorwaarden, business to business, versie 1

Algemene voorwaarden (consumer)

Algemeen:
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Nicoline van Boven, juweelontwerpster en consumenten.

1.2
Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3
Nicoline van Boven, juweelontwerpster is een goud- en/of zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt Nicoline van Boven, juweelontwerpster zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

1.4
Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De totstandkoming van de overeenkomst:
2.1
De overeenkomst tussen Nicoline van Boven, juweelontwerpster en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Nicoline van Boven, juweelontwerpster, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Nicoline van Boven, juweelontwerpster aan de consument om een aanbod te doen.

Vaststelling van de prijs:
3.1
De tussen Nicoline van Boven, juweelontwerpster en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2
Van de tussen Nicoline van Boven, juweelontwerpster en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Nicoline van Boven, juweelontwerpster nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.3
Indien tussen Nicoline van Boven, juweelontwerpster en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, – 2 –
inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Nicoline van Boven, juweelontwerpster overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door Nicoline van Boven, juweelontwerpster gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan Nicoline van Boven, juweelontwerpster te voldoen.

Betalingsverplichtingen:
4.1
Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.2
Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 7 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door Nicoline van Boven, juweelontwerpster aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Nicoline van Boven, juweelontwerpster over te gaan tot verrekening.

4.3
Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Nicoline van Boven, juweelontwerpster heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Nicoline van Boven, juweelontwerpster, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Nicoline van Boven, juweelontwerpster de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4
Indien de overeenkomst tussen Nicoline van Boven, juweelontwerpster en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Nicoline van Boven, juweelontwerpster een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5
Nicoline van Boven, juweelontwerpster is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. Nicoline van Boven, juweelontwerpster dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Nicoline van Boven, juweelontwerpster, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Intellectuele eigendommen:
5.1
De door Nicoline van Boven, juweelontwerpster vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Nicoline van Boven, juweelontwerpster, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Nicoline van Boven, juweelontwerpster, niet toegestaan.

Leveringsverplichtingen:
6.1
Levering door Nicoline van Boven, juweelontwerpster vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

6.2
Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3
Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument Nicoline van Boven, juweelontwerpster in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4
Indien Nicoline van Boven, juweelontwerpster niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5
Nicoline van Boven, juweelontwerpster is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6
Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Nicoline van Boven, juweelontwerpster gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. Nicoline van Boven, juweelontwerpster dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Nicoline van Boven, juweelontwerpster, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:
7.1
Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Nicoline van Boven, juweelontwerpster kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Nicoline van Boven, juweelontwerpster niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2
Bij het in bewaring geven van een zaak zal Nicoline van Boven, juweelontwerpster de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van Nicoline van Boven, juweelontwerpster komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3
Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

7.4
De eigendom van een door Nicoline van Boven, juweelontwerpster te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan Nicoline van Boven, juweelontwerpster zijn voldaan.

7.5
Nicoline van Boven, juweelontwerpster zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Nicoline van Boven, juweelontwerpster alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

Klachten, gebreken en garantie:
8.1
De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Nicoline van Boven, juweelontwerpster mede te delen.

8.2
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 5 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Nicoline van Boven, juweelontwerpster te worden meegedeeld.
Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 5 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Nicoline van Boven, juweelontwerpster te worden meegedeeld.

8.3
Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Nicoline van Boven, juweelontwerpster met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.4
De consument dient Nicoline van Boven, juweelontwerpster schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Nicoline van Boven, juweelontwerpster niet binnen 14 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Nicoline van Boven, juweelontwerpster te verhalen.

8.5
Nicoline van Boven, juweelontwerpster garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

8.6
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

8.7
Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nicoline van Boven, juweelontwerpster tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Forumkeuze en rechtskeuze:
9.1
Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Nicoline van Boven, juweelontwerpster zich bevindt.

9.2
Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.
Algemene voorwaarden, business to consumer, versie 1